Algemene voorwaarden

Voorwaarde
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.1 “Koopovereenkomst”: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de 
webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden 
geleverd; 
1.2 “u”: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, 
ambachts- of beroepsactiviteit; 
1.3 “Herroepingsrecht”: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst; 
1.4 “wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt; 
1.5 “Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese 
Modelformulier voor herroeping; 
Artikel 2 Wie zijn wij 

Lief Kraaltje 
www.liefkraaltje.nl 
Telefoonnummer: +31 (0) 655737253 
E-mailadres: info@liefkraaltje.nl 
KvK-nummer: 77148436

Artikel 3 Toepasselijkheid 

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u gesloten 
Koopovereenkomst. 
3.2 Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke 
productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat zo doen, dat u deze algemene 
voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan. 
3.3 Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden strijdig met elkaar 
zijn, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is. 
Artikel 4 Het aanbod 
4.1 Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is, dan wordt dit duidelijk op 
de productpagina vermeld. 
4.2 De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De 
beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u het product goed kan beoordelen. Als wij gebruik maken 
van afbeeldingen, dan moeten deze waarheidsgetrouw zijn. 
4.3 Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en 
verplichtingen zijn bij de aankoop van het product. 
4.4 Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u overduidelijk 
is dat dit een vergissing of fout is. 
Artikel 5 De Koopovereenkomst 
5.1 De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de 
bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd. 
5.2 Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. 
5.3 Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende technische en 
organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens. 
5.4 Wij zullen, los van onze overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product 
aan u de volgende informatie schriftelijk meesturen: 
a. ons email adres waar u met klachten terecht kunt; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, of een 
duidelijke melding als het Herroepingsrecht is uitgesloten; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; de wijze van betaling, 
aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst; 
e. indien u een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping. 
Artikel 6 Herroepingsrecht 
6.1 U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen 
herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden. 
6.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde: 
a) het product heeft ontvangen; of 
b) als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u 
aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; 
c) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, 
of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
d) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de 
dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
Artikel 7 Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd 

7.1 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product 
slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product 
vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u 
dat in een winkel zou mogen doen. 
7.2 Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor 
beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. 
7.3 U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de 
Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt. 
Artikel 8 Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan 
8.1 Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel 
van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons. 
8.2 U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na 
de herroeping. 
8.3 U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking 
en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u. 
8.5 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben 
gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen. 
Artikel 9 Onze verplichtingen bij herroeping 
9.1 Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding 
direct een ontvangstbevestiging per e-mail. 
9.2 Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw 
Herroepingsrecht, vergoeden wij alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten om 
het product te retourneren. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met 
terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft 
teruggezonden. 
9.3 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een 
andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos. 
9.4 Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, 
hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 
Artikel 10 Uitsluiting Herroepingsrecht 

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina 
vermelden: 
a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden 
vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon 
bestemd zijn. 
b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen 
invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 
c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te 
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
f. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar 
waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is 
van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben; 
g. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is 
verbroken; 
h. Kranten, tijdschriften of magazines. 
Artikel 11 De prijs 

11.1 Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de 
aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in 
btw-tarieven. 
11.2 Wij mogen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en 
waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld. 
11.3 De op de productpagina genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
Artikel 12 Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie 
12.1 Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina 
vermelde specificaties. Ook staan wij ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van 
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en eventuele 
met u gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik. 
12.2 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of 
producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe 
deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de nakoming van ons deel van de 
Koopovereenkomst. 
12.3 Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen. 
Artikel 13 Levering en uitvoering 
13.1 Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Koopovereenkomst en de 
levering van de producten. 
13.2 Wij leveren het product op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. 
13.3 Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Wij kunnen met u een 
andere leveringstermijn afspreken. 
13.4 Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden 
uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling 
heeft geplaatst. U heeft in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden. 
13.5 Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zullen wij het bedrag dat u heeft betaald, direct terugbetalen. 
13.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging 
aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij 
anders is overeengekomen. 
Artikel 14 Betaling 
14.1 U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders 
is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde 
bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de 
Koopovereenkomst. 
14.2 U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is 
bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, 
voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
14.3 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden. 
14.4 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u 
een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen 
deze 14-dagen- termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. 
Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten 
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 
2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel 
afwijken van genoemde bedragen en percentages. 
Artikel 15 Klachtenregeling 
15.1 Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken 
heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend. 
15.2 Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere 
verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en 
geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
Artikel 16 Geschillen 
16.1 Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking 
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
16.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Alkmaar, dan 
wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te 
nemen. 
Artikel 17 Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden 
17.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste 
wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een 
aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen. 
17.2 Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te 
worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen. 
17.3 indien u kiest voor de betaalmethode AfterPay gaat u akkoord met hun algemene voorwaarden. 
 

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 “Koopovereenkomst”: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de
webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden
geleverd;
1.2 “u”: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit;
1.3 “Herroepingsrecht”: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst;
1.4 “wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt;
1.5 “Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
Modelformulier voor herroeping;
Artikel 2 Wie zijn wij

Lief Kraaltje
www.liefkraaltje.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 655737253
E-mailadres: info@liefkraaltje.nl
KvK-nummer: NL 69017050

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u gesloten
Koopovereenkomst.
3.2 Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke
productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat zo doen, dat u deze algemene
voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.
3.3 Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden strijdig met elkaar
zijn, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.
Artikel 4 Het aanbod
4.1 Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is, dan wordt dit duidelijk op
de productpagina vermeld.
4.2 De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u het product goed kan beoordelen. Als wij gebruik maken
van afbeeldingen, dan moeten deze waarheidsgetrouw zijn.
4.3 Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en
verplichtingen zijn bij de aankoop van het product.
4.4 Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u overduidelijk
is dat dit een vergissing of fout is.
Artikel 5 De Koopovereenkomst
5.1 De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de
bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.
5.2 Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
5.3 Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende technische en
organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens.
5.4 Wij zullen, los van onze overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product
aan u de volgende informatie schriftelijk meesturen:
a. ons email adres waar u met klachten terecht kunt;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, of een
duidelijke melding als het Herroepingsrecht is uitgesloten;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; de wijze van betaling,
aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst;
e. indien u een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.
Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen
herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.
6.2 De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:
a) het product heeft ontvangen; of
b) als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u
aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
c) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u,
of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
d) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de
dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Artikel 7 Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product
slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product
vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u
dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor
beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
7.3 U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de
Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.
Artikel 8 Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan
8.1 Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel
van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.
8.2 U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na
de herroeping.
8.3 U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking
en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.
8.5 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben
gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen.
Artikel 9 Onze verplichtingen bij herroeping
9.1 Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding
direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
9.2 Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw
Herroepingsrecht, vergoeden wij alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten om
het product te retourneren. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met
terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft
teruggezonden.
9.3 Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een
andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.
9.4 Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,
hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Artikel 10 Uitsluiting Herroepingsrecht

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina
vermelden:
a. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon
bestemd zijn.
b. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen
invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
d. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
f. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar
waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is
van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
g. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
h. Kranten, tijdschriften of magazines.
Artikel 11 De prijs

11.1 Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de
aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
11.2 Wij mogen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.
11.3 De op de productpagina genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 12 Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie
12.1 Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina
vermelde specificaties. Ook staan wij ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en eventuele
met u gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik.
12.2 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of
producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe
deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de nakoming van ons deel van de
Koopovereenkomst.
12.3 Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.
Artikel 13 Levering en uitvoering
13.1 Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Koopovereenkomst en de
levering van de producten.
13.2 Wij leveren het product op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.
13.3 Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Wij kunnen met u een
andere leveringstermijn afspreken.
13.4 Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling
heeft geplaatst. U heeft in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden.
13.5 Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zullen wij het bedrag dat u heeft betaald, direct terugbetalen.
13.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging
aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
anders is overeengekomen.
Artikel 14 Betaling
14.1 U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders
is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde
bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de
Koopovereenkomst.
14.2 U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is
bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling,
voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
14.3 U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.
14.4 Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u
een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen
deze 14-dagen- termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd.
Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €
2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel
afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 15 Klachtenregeling
15.1 Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken
heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.
15.2 Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere
verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en
geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Artikel 16 Geschillen
16.1 Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Alkmaar, dan
wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te
nemen.
Artikel 17 Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden
17.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste
wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een
aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.
17.2 Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te
worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen.
17.3 indien u kiest voor de betaalmethode AfterPay gaat u akkoord met hun algemene voorwaarden.
Deze kunt u inzien door op de volgende link te klikken. betalingsvoorwaarden van AfterPay
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan: [ naam verkoper]
[ geografisch adres verkoper]
[ faxnummer verkoper, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van verkoper]
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende producten: [aanduiding product]*
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

NIEUW BINNEN

KLIK HIER

INSPIRATIE

KLIK HIER

KLEI BEDELS

KLIK HIER

TSJECHISCHE KRALEN

KLIK HIER

INPAKKEN

KLIK HIER

© 2018 - 2023 Lief Kraaltje | sitemap | rss